RIZIV

In 2017 waren fraudebestrijding, het inlezen van de eID en het aanpassen van de verpleegkundige nomenclatuur de speerpunten in onze sector. Daarnaast merkten de verzekeringsinstellingen een dalende trend op in het afscoren van de Katz-schaal. Door onder andere het aanpassen van de criteria voor forfaits en het doorgedreven bestrijden van fraude daalden de uitgaven in de sector van de thuisverpleging in 2017. Men verwacht dat deze dalende trend zich voortzet in 2018. Daarnaast werd ook een wijzigingsclausule goedgekeurd om de financiering van verpleegkundige handelingen o.b.v. de nomenclatuur van de thuisverpleging in een polikliniek of afdeling van het ziekenhuis of in een polikliniek bij een arts specialist thuis te beperken. Dit kan een besparing opleveren van 1,88 miljoen euro.

De thuisverpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen maakten werk van:

 • Het systematisch inlezen van de eID van hun patiënt bij elk patiëntencontact. Indien dit niet mogelijk is, voorziet de wet alternatieven om de identiteit van de patiënten te controleren. Op 01/10/2017 startte de sector met het systematisch inlezen.
 • De nomenclatuur werd verder aangepast aan de veranderende omstandigheden:
  • De nomenclatuur en de omschrijving van wondzorg werden herbekeken.
  • Medicatie voorbereiden en toedienen voor patiënten met een psychiatrische aandoening werd mogelijk in de praktijkkamer van een thuisverpleegkundige. Dit stimuleert de zelfstandigheid van de patiënt.
  • Dringende verpleegkundige zorgen kunnen starten wanneer het schriftelijk voorschrift pas later volgt en onder bepaalde voorwaarden.
  • Het adres van de verzorging zal ook op het formulier van de Katz-schaal vermeld moeten worden (aanvraag forfait/hygiënische zorg).
  • De pseudocodes die aangeven dat de nomenclatuur van de thuisverpleging gebruikt wordt in praktijkkamer en hersteloord werden opgevolgd. Zo wil men een halt toeroepen aan het oneigenlijk gebruik van deze nomenclatuur.
  • De maximale duurtijd voor de kennisgeving van specifieke technische verpleegkundige zorgen bedraagt 12 maand.
 • De honoraria worden vanaf 01/01/2018 geïndexeerd met 1,68 %.

  Daarnaast startten er in 2017 verschillende pilootprojecten:

  • Pilootprojecten chronische zorg: er werden 14 projecten geselecteerd die de zorg voor chronisch zieke patiënten anders zullen organiseren. In 2017 dienden kandidaten hun dossier in en deze werden beoordeeld door een jury.
  • Pilootprojecten mHealth: deze kaderen in het plan eGezondheid 2016 -2018 van de overheid. Eind 2017 liep de testperiode af waarna medio 2018 de eerste resultaten worden verwacht.
  • Artikel 56 project Negatieve Druktherapie.
  • Artikel 56 project Alternatieve financiering thuisverpleging : binnen dit project wil men in 2018 kijken hoe de thuisverpleegkundige zorgen anders gefinancierd worden. In 2017 werd hiervoor een budget van € 225.000 ter beschikking gesteld.

   

  In het Verzekeringscomité van het RIZIV maakt men werk van het kaderakkoord ‘Kwaliteit van zorg’, waarbij de nadruk gelegd wordt op evidence based werken. Dit akkoord is gericht op 7 projecten die opgestart zullen worden of continueren. Belangrijk voor de thuisverpleging zijn Cebam, EBMPracticeNet en de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn in verband met het ontwikkelen van specifieke richtlijnen voor de thuisverpleegkundigen binnen de CIPIQ’s-initiatieven.